Avís Legal

En compliment d’allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD), i en especial l’article 5, el titular d’aquesta pàgina web, RENTFINANCE BCN, S.L., en endavant RENTFINANCE, informa a l’USUARI sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que decideixi de forma expressa, lliure i voluntària si desitja facilitar a RENTFINANCE les dades personals que li siguin demanades a la web per a la prestació dels serveis que s’ofereixen.

Així mateix, s’informa a l’USUARI de la incorporació de les seves dades en un fitxer, essent-ne el titular i responsable RENTFINANCE BCN, S.L. (CIF B66652553), amb domicili social a Barcelona, carrer d’Aragó, 188, i que amb aquest fitxer es durà a terme un tractament automatitzat de les seves dades amb la finalitat de gestionar les sol·licituds d’informació i/o serveis que ens demani i poder-li oferir nous serveis.

Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis. En el cas de no subministrar totes les dades estimades com a necessàries, RENTFINANCE podrà denegar el servei concret sol·licitat.

RENTFINANCE ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals exigits en la legislació vigent de protecció de dades, de manera que ha instal·lat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.
De la mateixa manera, RENTFINANCE BCN, S.L. es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i al seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia. Així, aquest deure de confidencialitat és d’obligat compliment per a tots aquells tercers que, en virtut d’un contracte de prestació de serveis de tractament de dades per compte de tercers, tinguin accés a les dades de caràcter personal i als equips o sistemes d’informació de RENTFINANCE BCN, S.L.
L’USUARI o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició d’acord amb allò establert a la LOPD i resta de normativa aplicable a l’efecte, dirigint una comunicació escrita a RENTFINANCE BCN, S.L., carrer d’Aragó, 188 de Barcelona (codi postal 08011) o bé electrònica a l’adreça rentfinancebcn@gmail.com. En qualsevol cas cal que s’acrediti la identitat de l’usuari.

RENTFINANCE comunica als usuaris, mitjançant aquest avís, que utilitza “cookies” quan l’USUARI navega per les diferents pantalles i pàgines de l’espai web. Les “cookies” utilitzades per RENTFINANCE són emmagatzemades al disc dur de l’usuari però no poden llegir les dades que hi estan contingudes ni llegir els arxius de tipus “cookie” creats per altres proveïdors. No obstant això, l’usuari podrà impedir la generació de “cookies” mitjançant la selecció de l’opció corresponent en el seu programa navegador d’Internet. RENTFINANCE utilitza “cookies” amb la finalitat de reconèixer els usuaris que s’hagin registrat i facilitar la seva navegació, alhora que proporcionen informació sobre la data i hora de l’última visita de l’usuari i mesuren alguns paràmetres de trànsit dins el propi espai web. També serveixen per fer una estimació de les visites rebudes, ja que permeten a RENTFINANCE enfocar i ajustar els serveis que proporciona a través d’aquest espai de la forma més efectiva.

En el cas que RENTFINANCE presti en algun moment algun tipus de servei específic en el qual determini unes previsions concretes diferents d’aquestes, en relació a la protecció de dades personals, tindrà preferència l’aplicació de les normes particulars indicades per aquest servei en particular per damunt de les presents, en cas d’incongruència o contradicció.
Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes. RENTFINANCE BCN, S.L. no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web.
RENTFINANCE BCN, S.L. es reserva el dret de modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella s’introdueixin.